รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทําความสะอาดท่อระบายนํ้า


       รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ มีระบบฉีดนํ้าแรงดันสูงเพื่อล้างทําความสะอาดท่อระบายนํ้า (High Pressure Water System) และระบบสูบสิ่งสกปรก โคลน เลน หรือเศษวัสดุต่าง ๆ ขึ้นเก็บ ภายในถังบรรจุสิ่งโสโครกประจํารถ (Vacuum System) - รถดูดสิ่งโสโครกฯ ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุก ถังบรรจุสิ่งโสโครก ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ถังบรรจุนํ้าขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร ระบบสูบและฉีดล้างท่อระบายนํ้า และอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบถ้วน

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.thai-bodytruck.com